Infrastruktura

Sigurnost opskrbe jedan je od ključnih elemenata razvoja društva. Razvoj svake zajednice usko je povezan sa dostupnosti svih potrebnih resursa u svakom trenutku stoga infrastruktura igra vrlo važnu ulogu u podizanju standarda življenja.

U mogućnosti smo našim klijentima ponuditi sve vrste usluga vezanih uz infrastrukturne objekte opskrbe plinom, pitkom vodom, infrastrukturne objekte odvodnje i obrade otpadnih voda, opskrbu električnom energijom, telekomunikacijsku infrastrukturu, javnu rasvjetu i slično.

Naše usluge u infrastrukturi uključuju projektiranje, nadzor i konzultantske usluge vezane uz:

  • distributivne plinske mreže zemnog i ukapljenog naftnog plina primarnog, sekundarnog i tercijarnog razvoda
  • magistralne plinovode i mjerno-redukcijske stanice primarnih distributivnih mreža zemnog plina
  • distributivne mreže opskrbe vodom naselja i gradova uključivo pripadajuće crpne stanice i vodospreme
  • sustave odvodnje otpadnih voda naselja i gradova uključivo uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i precrpne stanice otpadnih voda
  • srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže i priključke uključivo transformatorske stanice
  • distributivnu kabelsku kanalizaciju telekomunikacijske infrastrukture
  • javnu uličnu i rezidencijalnu rasvjetu


Vaš kontakt za područje je:

G. Srećko Lačen, dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
G. Tihomir Sajko, dipl. ing. el.
Ovlašteni inženjer elektrotehnike

T: +385 42 314 466